Buja Fm

Imisi mikuru yo kurangiza umwaka mu Burundi bayitegurira gute

Imisi mikuru irangiza umwaka ihambazwa hose kw’isi mu ntumbero zitandukanye kandi na bose,aho usanga bakoresha uburyo bivanye n’uko babufise mu ntumbero yo kurangiza umwaka neza kandi mu kamwemwe banashima Imana. 

No mu Brundi rero,abarundi ntibatangwa guhimbaza uyo musi aho usanga muri kino gihe ibirori vyo guteramisha abantu kuri iyo minsi mikuru ari vyinshi cane mu gisagara ca Bujumbura  kandi kumafaranga atari menshi cane kandi atari make(Agereranye). Urwaruka nirwo rugaragara cane ko ruvyitabira ivyo biteramwo,ufatiye kumasanamu agaragaza abantu baba bari muri ivyo biteramo. Ivyo bikerekana ingene urwaruka rwo mu burundi rusigaye rwitaho kuryoherwa kuri iyo iminsi inyuma y’amezi cumi n’abiri bari mu mitigito itandukanye yo kurundera agafaranga.

N’abatari urwaruka,baramaze kugaragaza uyo mugirwa wo guhimbaza neza uyo musi,aho usanga mumasoko atandukanye yo mugisagara ca Bujumbura arimwo abavyeyi bari kumwe n’abana babo bagiye kuma gurira impuzu bazohimbarizamwo iyo minsi mikuru aho usanga bose bagura impuzu zigwezeho cane cane zirangurirwa mu gihugu kibanyi n’uburundi ca Uganda.

Abadandaza nabo nyene muri kino gihe ntibibarwa. kubera inyifato itabera bagaragaza muri kino gihe, abaguzi usanga badugije ibiciro vy’ibidandazwa vyose. ivyo bikabera intambamyi bamwe kugira bahimbaze impera z’umwaka nkuko bari bavyifuza.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *